Zoey’s Zorg bied ambulante begeleiding en thuiszorg op maat aan iedereen met een bepaalde zorgbehoefte.

Klachtenafhandeling


 • Beschikking over een klachtenregeling 
 • Beschikking over een klachtenfunctionaris 
 • Aansluiting erkende geschilleninstantie 
 • Registreren van klachten 
 • Kenbaar maken van de klachtenregeling 

Kwaliteitssyteem


 • Volgen van professionele standaarden 
 • Beschikking over cliëntdossier 
 • Periodiek reflecteren

Wettelijke verplichtingen


 • Aansluiting bij branche organisatie 
 • Beschikking over VOG 
 • Inschrijving KVK 
 • Vergewisplicht 
 • Onderhoud bij inzet technologie 
 • Melden Veilig Thuis 
 • Verstrekken keuze informatie 

Over Zoey's Zorg


Bij Zoey's Zorg staan in de begeleiding en zorg een aantal aspecten centraal. Zo behoort het ontwikkelen en vergroten van sociale vaardigheden tot deze aspecten.

Samen streven wij naar het halen van de persoonlijke doelen.

Meer over ons

Zorgaanbod


Zoey's Zorg bied begeleiding en ondersteuning op de volgende leefgebieden:

 • Financiën
 • Werk en opleiding
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relatie's
 • Lichamelijke gezondheid
 • Geestelijke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Basale ADL
 • Instrumentele ADL
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Veel gestelde vragen:


Zoey's Zorg kan het goed voorstellen dat u vragen hebt. Hieronder de meest gestelde vragen.


Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt en waar u recht op heeft. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Zorg in natura Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft. Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom U kunt een pgb voor Wlz-zorg omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Hiervoor stuurt u een wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor. Ook een pgb voor Zvw-zorg kan op uw verzoek worden omgezet naar zorg in natura. Zorg in natura omzetten naar een pgb kan als u aan de voorwaarden voor een pgb voldoet. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een pgb principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren. Voor wie? In principe kan iedereen die vanwege zijn beperking, aandoening of stoornis meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een pgb. Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden. Een pgb kan verschillende doelen/vormen hebben: Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening. Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen. Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme. Pgb via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf. Hoe vraag ik een pgb aan? Zoey's Zorg kan u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact op
Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hervormd in een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz neemt dus bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. Om precies te zijn, zijn alle taken die onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar één van de volgende wetten: De Wet Langdurige zorg (Wlz) Langdurige, intensieve zorg, thuis of in een instelling. Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wlz? De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk: Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk) Begeleiding, verpleging en verzorging Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis Bij bepaalde zorgzwaartes: fysiotherapie en tandheelkunde. Hulpmiddelen Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt. Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die hierin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpassing van de woning. Per 1 januari 2015 is de Wmo gewijzigd en uitgebreid. In dit artikel lees je wat de Wmo precies in 2018 inhoudt voor burgers. Taken gemeente Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld. Dat houdt in dat de Wmo per gemeente iets kan verschillen. De kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de Wmo worden gefinancierd uit belastinggeld en eigen bijdragen. Voor de uitvoering van de Wmo hebben gemeenten wel een aantal taken waarop zij zich moeten richten: Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving Maatschappelijke opvang aanbieden Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen Informatie, advies en cliëntondersteuning geven Verslavingsbeleid bevorderen Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen Wijzigingen Wmo Per 1 januari 2015 is de langdurige zorg hervormd: verschillende taken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn overgeheveld naar de zorgverzekeraars, gemeenten en het rijk. Er is inmiddels ook een nieuwe Wet voor de maatschappelijke ondersteuning (de Wmo 2015). Wist je dat: De Wet voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet samen de basis van het Nederlandse zorgstelsel vormen? Overheveling AWBZ-taken De voormalige AWBZ-taken met betrekking tot huishoudelijke hulp en ondersteuning zijn overgeheveld naar deze nieuwe Wmo. Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (zelfredzaamheid) en te laten deelnemen aan de maatschappij (participatie). Ook moeten gemeenten het ontmoeten van andere mensen blijven bevorderen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor een Wmo-ondersteuning. Bij dat onderzoek kijkt de gemeente naar wat iemand zelf nog kan en hoe diens directe omgeving hierbij kan helpen. Daarnaast zijn er ook veel andere zorgtaken die inmiddels zijn overgeheveld naar een andere of nieuwe zorgwet. Deze taken vallen bijvoorbeeld onder de Wlz of de Zvw. Dit betekent bijvoorbeeld, dat niet langer de overheid verantwoordelijk is voor persoonlijke verzorging en verpleging, maar dat de zorgverzekeraar dit regelt. Veel zorgtaken vallen dus onder de zorgverzekering. Wijkteams Per gemeente wordt er een sociaal wijkteam aangesteld waar mensen terecht kunnen voor hulpvragen. Iedere gemeente zal deze ondersteuning op diens eigen manier regelen. Mantelzorgers Het mantelzorgcompliment is in 2015 niet langer beschikbaar. Het geld wat voorheen beschikbaar stond, gaat nu naar het gemeentefonds. De gemeente wordt nu zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de regio en zal het mantelzorgcompliment dan ook op een eigen wijze invullen. Eigen bijdrage Gemeenten vragen een eigen bijdrage van de burger voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen, leeftijd en het vermogen van de inwoner. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kan je de eigen bijdrage in jouw situatie berekenen. Wmo aanvragen De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving. Het inkomen of vermogen speelt geen rol bij het wel of niet toekennen van een Wmo-aanvraag. Wel betaalt iedereen een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor ondersteuning die wordt geregeld vanuit de Wmo. Ook het inkomen van de partner telt mee. Mensen die meer verdienen betalen een hogere bijdrage. Zoey's Zorg kan u helpen bij het aanvragen WMO
In 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het leven geroepen. Deze wet vervangt de oude ziekenfondswet waarin er onderscheid werd gemaakt tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeringsmaatschappijen. In de Zvw is er meer ruimte voor marktwerking en krijgen consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer ruimte om zelf keuzes te maken. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder en controleert of verzekeraars zich houden aan de normen, regels en voorwaarden die zijn vermeld in de Zvw. Verzekeringsplicht Eén van de kernpunten uit de Zorgverzekeringswet is dat in principe iedereen die in Nederland woont of werkt, verplicht is om een basisverzekering af te sluiten. Specifiek is dit van toepassing voor de volgende groepen: Personen die rechtmatig in Nederland wonen en géén loonbelasting afdragen in het buitenland Personen die (niet) rechtmatig in Nederland wonen, maar wel loonbelasting afdragen of winst genieten in Nederland.


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Vanuit de Wmo kan er ondersteuning geregeld worden voor iedereen die dat nodig heeft. Daartoe behoort ook Wmo-vervoer, ofwel vervoer op maat. Wat is Wmo vervoer? Wmo-vervoer wordt uitgevoerd door de regiotaxi (of deeltaxi). Hoewel de regiotaxi voor iedereen beschikbaar is, kan er vanuit de Wmo een indicatie worden afgegeven om tegen een lager tarief te reizen. Men ontvangt dan een speciale Wmo pas. Hoe hoog het daadwerkelijke tarief is, hangt af van de regio. De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig en met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een fysieke of geestelijke beperking niet meer kan reizen met het openbaar vervoer. Met een Wmo-taxipas is het dan mogelijk om tegen een gereduceerd tarief te reizen binnen 5 vervoerzones rond het woonadres. Normaliter geldt er een compensatie van 500 vervoerzones per jaar, maar hier kan afhankelijk van de behoefte van worden afgeweken. Zoey's Zorg kan samen met u kijken of u in aanmerking komt.
Begeleiding en Zorg van Zoey's Zorg kunt u vergoed krijgen uit verschillende budgetten. Zowel WMO als PGB. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.
Zoey's Zorg kan u helpen met het aanvragen van verschillende indicatie's. Samen met u kijken wij naar uw persoonlijke situatie en helpen u verder.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Zoey's Zorg